top of page

 

Dataskydd

Namn och adress på den ansvarige

Den person som är ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra dataskyddsförordningar är:

 

click4time

Dieter Perin

Long Street 74

79183 Waldkirch

Tyskland

Tel: 076814935824

E-post: info@click4time.de

Webbplats: www.click4time.de

Omfattning av behandling av personuppgifter

I princip behandlar vi endast våra användares personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla en fungerande webbplats och vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av våra användares personuppgifter sker regelbundet endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i sådana fall där det av faktiska skäl inte är möjligt att inhämta förhandssamtycke och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån vi inhämtar samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6 (1) (a) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som rättslig grund.

Artikel 6.1 (b) GDPR fungerar som den rättsliga grunden för den behandling av personuppgifter som krävs för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i. Detta gäller även bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtalsslutande.

I den mån behandling av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som vårt företag lyder under, fungerar artikel 6 (1) (c) GDPR som den rättsliga grunden.

I händelse av att den registrerades eller annan fysisk persons vitala intressen kräver behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6.1 lit d GDPR som rättslig grund.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse hos vårt företag eller en tredje part och om den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte väger tyngre än det första intresset, fungerar Artikel 6 Stycke 1 Bokstav f GDPR som rättslig grund för bearbetningen.

Dataradering och lagringstid

Personuppgifterna för den berörda personen kommer att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen inte längre gäller. Lagring kan även ske om detta har föreskrivits av den europeiska eller nationella lagstiftaren i EU-förordningar, lagar eller andra förordningar som den ansvarige lyder under. Uppgifterna kommer också att spärras eller raderas om en lagringstid som föreskrivs av nämnda standarder löper ut, om det inte finns behov av ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller fullgörande av ett avtal.

Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång vår webbplats öppnas samlar vårt system automatiskt in data och information från datorsystemet på den åtkomstdator.

Följande data samlas in här:

 1. Information om webbläsartyp och version som används

 2. Användarens operativsystem

 3. Användarens internetleverantör

 4. Användarens IP-adress

 5. Datum och tid för åtkomst

 6. Webbplatser från vilka användarens system kommer åt vår webbplats

 7. Webbplatser som användarens system kommer åt via vår webbplats

Uppgifterna lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

Den rättsliga grunden för den tillfälliga lagringen av uppgifterna och loggfilerna är artikel 6.1 (f) GDPR.

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen av systemet är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress förbli lagrad under hela sessionen. Lagring i loggfiler sker för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföringsändamål sker inte i detta sammanhang. Om uppgifterna lagras i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar. Lagring utöver detta är möjligt. I detta fall raderas eller alieneras användarnas IP-adresser så att det inte längre är möjligt att tilldela den anropande klienten. Insamlingen av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är absolut nödvändig för driften av webbplatsen. Följaktligen finns det ingen möjlighet att invända från användarens sida.

Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. Om en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk teckensträng som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig. Vissa delar av vår webbplats kräver att webbläsaren som ringer kan identifieras även efter en sidändring.

 1. språkinställningar

 2. inloggningsinformation

Laglig grund för databehandling

Vi använder även cookies på vår webbplats, vilket möjliggör en analys av användarnas surfbeteende.

Följande data kan överföras på detta sätt:

 1. Angivna söktermer

 2. Frekvens av sidvisningar

 3. Användning av webbplatsens funktioner

Användardata som samlas in på detta sätt pseudonymiseras av tekniska försiktighetsåtgärder. Det är därför inte längre möjligt att tilldela uppgifterna till den uppringande användaren. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter om användaren.

När användarna går in på vår webbplats informeras användarna av en informationsbanner om användningen av cookies för analysändamål och hänvisas till denna dataskyddsförklaring. I detta sammanhang finns även en hänvisning till hur lagring av cookies kan förhindras i webbläsarens inställningar.

När användaren går in på vår webbplats informeras användaren om användningen av cookies för analysändamål och deras samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang erhålls. I detta sammanhang finns även en hänvisning till denna dataskyddsförklaring.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är artikel 6.1 (f) GDPR.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är artikel 6.1(a) GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

syftet med databehandlingen

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi behöver cookies för följande applikationer:

 1. Godkännande av språkinställningar

 2. Kom ihåg söktermer

Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Analyscookies används för att förbättra kvaliteten på vår webbplats och dess innehåll. Genom analyscookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan därmed kontinuerligt optimera vårt erbjudande. Vårt legitima intresse av behandling av personuppgifter i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR ligger också i dessa ändamål.

Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och överförs till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du avaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är avaktiverade för vår webbplats kan det hända att det inte längre är möjligt att använda alla funktioner på webbplatsen i sin fulla utsträckning.

Registrering

På vår webbplats erbjuder vi användare möjligheten att registrera sig genom att lämna personuppgifter. Uppgifterna läggs in i en ingångsmask och överförs till oss och lagras. En överföring av data till tredje part sker inte. Följande data samlas in som en del av registreringsprocessen: Vid registreringstillfället lagras även följande data:

 1. Användarens IP-adress

 2. Datum och tid för registrering

Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är artikel 6.1(a) GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

Om registreringen tjänar till att fullgöra ett avtal som användaren är part i eller för att utföra åtgärder före avtal, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna artikel 6.1 (b) GDPR.

Registrering av användaren krävs för tillhandahållande av visst innehåll och tjänster på vår webbplats.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Detta är fallet för de uppgifter som samlas in under registreringsprocessen om registreringen på vår webbplats avbryts eller ändras. Som användare har du möjlighet att avbryta registreringen när som helst. Du kan när som helst få de uppgifter som lagras om dig ändrade. Om uppgifterna krävs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalsslutet, kan uppgifterna endast raderas i förtid om det inte finns några avtalsenliga eller rättsliga förpliktelser om motsatsen.

Kontaktformulär och mejlkontakt

Det finns ett kontaktformulär på vår hemsida som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om en användare utnyttjar det här alternativet kommer data som matas in i inmatningsmasken att överföras till oss och sparas.

När meddelandet skickas lagras även följande data:

Dessa datum är:

 1. Användarens IP-adress

 2. Datum och tid för registrering

Ditt samtycke kommer att erhållas för behandlingen av uppgifterna under sändningsprocessen och hänvisning kommer att göras till denna dataskyddsförklaring.

Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fall kommer användarens personliga data som överförs med e-postmeddelandet att lagras.

 

I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer endast att användas för att bearbeta konversationen.

Laglig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är artikel 6.1(a) GDPR om användaren har gett sitt samtycke.

 

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter som överförs i samband med att ett e-postmeddelande skickas är Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR. Om e-postkontakten syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR.

syftet med databehandlingen

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss enbart för att behandla kontakten. Om kontakt sker via e-post är detta också det nödvändiga berättigade intresset för behandlingen av uppgifterna.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.

Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifterna från kontaktformulärets inmatningsmask och de som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Samtalet är avslutat när det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella omständigheterna är slutgiltigt klarlagda.

 

De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter en period på sju dagar.

Möjlighet till invändning och eliminering

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han när som helst invända mot lagringen av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan samtalet inte fortsätta. Alla personuppgifter som sparades under kontakten kommer att raderas i detta fall.

Rätt att invända

Du har rätt, av skäl som härrör från din speciella situation, att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, vilket är baserat på artikel 6 punkt 1 lit e eller f GDPR; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

Den ansvarige behandlar inte längre personuppgifterna som rör dig om han inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifterna om dig behandlas för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Om du invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål kommer personuppgifterna som rör dig inte längre att behandlas för dessa ändamål.

I samband med användningen av informationssamhällets tjänster har du möjlighet att – trots direktiv 2002/58/EG – utöva din rätt att göra invändningar med hjälp av automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

Du har också rätt att, av skäl som härrör från din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 (1) GDPR.

Din rätt att göra invändningar kan inskränkas i den mån det är ägnat att omöjliggöra eller allvarligt försämra förverkligandet av forskningen eller statistiska ändamål och begränsningen är nödvändig för fullgörandet av forskningen eller statistiska syften.

​​​​​​

 

 

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

 

plugin för webbläsare

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kommer du i förekommande fall inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också hindra Google från att samla in data som genereras av cookien och relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ner webbläsarplugin som finns tillgänglig under följande länk och installera: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in din data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att din data samlas in vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics

Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i

Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics. Detta gör att rapporter kan skapas som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i punkten "Invändning mot datainsamling".

 

Facebook-plugins (gilla-knapp)

Plugins från det sociala nätverket Facebook, leverantören Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA, är integrerade på vår webbplats. Du kan känna igen Facebook-plugins på Facebook-logotypen eller "Gilla-knappen" ("Jag gillar") på vår sida. Du kan hitta en översikt över Facebook-plugins här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

När du besöker våra sidor upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern via plugin. Facebook får informationen om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Facebook "Gilla"-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera ditt besök på vår webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Mer information om detta finns i Facebooks dataskyddsförklaring på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på vår sida till ditt Facebook-användarkonto, vänligen logga ut från ditt Facebook-användarkonto.

 

Invändning mot reklammeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskat reklam- och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

Källa: https://www.e-recht24.de

 

Morgensonne im Schwarzwald
bottom of page